FAQ

Odpovědi Ondřeje Šteffla na nejčastější otázky týkající se ScioŠkol.

 

  • Jak se rodiče dozvědí, jak dítě prospívá ve ScioŠkole, když zde nejsou známky?

Rodiče, dítě a průvodce se setkávají na pravidelných, předem domluvených setkáních a probírají, jak se dítěti daří v procesu vzdělávání. Dítě dostává po ukončení práce na projektu i písemnou zpětnou vazbu, která bývá detailní a zaměřuje se na oblasti, kterými bylo dítě nejvíce zaujato, popřípadě ve kterých oblastech se cítí silné, čím přispělo a inspirovalo své okolí svou činností apod. Může se zde řešit i téma bloků v učení a téma vztahů a postavení ve společenství dětí. Ke zpětné vazbě školy směrem k dítěti se vždy přistupuje s ohledem na vnitřní motivaci dítěte k učení. Průvodce je zodpovědný za zpětnou vazbu školy k dítěti a k rodičům, bude tzv. mentorem dítěte ve vzdělávání. Výsledkem je sdílená vzájemná představa a formulace budoucího vývoje vzdělávání dítěte. Tento rozhovor je motivačním faktorem pro dítě, rodiče i průvodce. Dítě se velkou měrou podílí na plánování svého vzdělávání. Na konci ledna dítě a rodiče od ScioŠkoly obdrží ohlédnutí za svou prací formou slovního hodnocení. Stejně tomu je i na konci školního roku

 

  • Kdy ráno začíná výuka, co klub a kdy se zavírá škola?

Škola je otevřená od 6:45, děti mohou trávit čas do začátku vyučování v ranní družině. Výuka začíná v 8.45. Ve škole nemáme zvonění, průvodci si děti sami vodí na hodiny, dokud se děti v rámci své studijní autonomie nenaučí fungovat a docházet samostatně. Výuka probíhá převážně dopoledne v časových dotacích předepsaných státem pro daný ročník. Odpoledne mohou děti trávit ve školní družině, kde jsou jim nabízeny rozličné aktivity a kroužky. Odpolední družina končí v 17.00 hod.

 

  • Jak prakticky probíhá výuka na ScioŠkole?

Ve ScioŠkole funguje rozvrh, kde jsou zaneseny předměty tzv. základní/povinné (anglický jazyk, český jazyk, matematika) a předměty volitelné (např. projekty). Děti si volí své projekty vždy na určitou dobu, po kterou na ně děti docházejí, než nenastane čas nové volby projektu. Tím, jak se postupem doby budou děti studijně osamostatňovat, bude ubývat základních/povinných předmětů na nezbytné množství a bude přibývat volitelných částí výuky. V pondělí ráno máme herní blok, v pátek potom se schází školní shromáždění. Mezi teorie a metody práce s dětmi, které využíváme, patří pedagogický konstuktivismus, respektující výchova, kritické myšlení, globální výchova a jiné.

 

  • Jak je to s napňováním Rámcově vzdělávacího plánu pro základní školu (RVP ZV) a Školního vzdělávacího programu (ŠVP)?

ScioŠkola má zařazením do rejstříku škol povinnost plnit RVP ZV. Ačkoliv se domníváme, že nejde o dokument dokonalý, jeho současné znění nám umožňuje vytvořit vlastní ŠVP, které bude souznít s principy i praxí ScioŠkoly. Jsme toho názoru, že naší předností je plnění klíčových kompetencí žáků. Další části RVP naplňujeme v zákonných časových rozmezích také, ale vždy s ohledem na individuální možnosti a motivaci dětí. Klademe důraz na vnitřní motivaci dětí při učení a nechceme děti k učení nutit vnějším tlakem. Všechno chce svůj čas. Zkušenosti z dobré praxe v ČR a v zahraničí ukazují, že děti se přirozeně učit chtějí a vše potřebné se naučí. S tím jim aktivně pomáháme.

 

  • Co když se dítě nechce učit?

Vycházíme z předpokladu, že dítě se učí neustále a rádo. Pokud však bylo v minulosti pod přehnaným tlakem na výkon (např. od rodičů nebo od bývalé školy), dochází u něho k tzv. blokům v učení. Odstranění těchto bloků chce čas. Dítě se potřebuje především cítit bezpečně a svobodně. Následný skutečný znovu-počátek učení přichází až tehdy, když se dítě samo rozhodne. Mezitím se snažíme odhalit jeho silné stránky (v klasických školních předmětech i v oblasti povahově-osobnostních) a na těch potom stavíme jeho studijní sebevědomí. Existuje mnoho příkladů tohoto procesu ze zahraničí i z ČR.

 

  • Dostanou se děti na výběrové střední školy?

Ano, stejně jako je tomu na jiných základních školách, děti, které k tomu budou disponované a vnitřně motivované, nebudou mít problém s přechodem na střední školu. Klademe důraz na svobodné rozhodování dětí o jejich budoucnosti a v jejich volbě je podporujeme. ScioŠkoly zdůrazňují, že neučí primárně na testování (neučí pro testy), ale v případě individuálního zájmu žáků je podpoříme v jejich rozhodnutí a pomůžeme jim v době, kdy bude příprava potřebná.

Den otevřených dveří

Zveme zájemce o ScioŠkolu v Olomouci na Den otevřených dveří ve středu 4. 3. 2020.

Pokud máte zájem o návštěvu výuky se svými dětmi, můžete se přihlásit v těchto časech.8:30 -..

Kontakt

ScioŠkola Olomouc – základní škola, s.r.o.
Horní náměstí 8
779 00 Olomouc

olomouc@scioskola.cz olomouc.scioskola.cz

Vstup do Edookitu edookit
Informace o ochraně osobních údajů https://www.scio.cz/scioskoly/osobni-udaje.asp