Co se děje ve škole

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina funguje ráno od 6:45 do začátku výuky a následně po obědě až do 17 hodin. Děti si mohou vybírat z nabídky aktivit – kroužků uvnitř i venku. Některé aktivity jsou založeny na pravidelném setkávání (Dračí doupě či kroužek programování/přírodních věd), jiné vznikají spontánně podle momentálního naladění a chuti dětí. Některé kroužky můžou vést i děti. Aktivity nabízejí dětem “klubáci” – lidé se zkušenostmi s prací a vztahy s dětmi různého věku. Samozřejmostí je i klidová zóna pro ty žáky, kteří chtějí odpočívat nebo si číst.

 

KOLEJ

Základní sociální jednotkou ScioŠkoly, namísto běžné třídy, kde jsou děti stejného věku, je kolej, která  sdružuje cca 10 – 15 dětí napříč věkovým spektrem. Kolej se v pravidelných intervalech setkává ke svému programu, jehož těžiště je především v  rozvíjení sebepoznání a posilování schopnosti aktivní a solidární kooperace. Kolej je patronována jedním průvodcem a představuje kontinuální “domovskou” skupinu žáka. Nad rámec běžné výuky je kolej také centrem mimoškolních aktivit, výletů a akcí s rodiči.

Je zde vytvářen bezpečný prostor pro prezentování či formování postojů dětí k nejrůznějším otázkám a  skutečnostem, které se jich týkají.

 

PŘEDMĚTY

Z klasických předmětů máme zachovaný český jazyk, matematiku, anglický jazyk a tělocvik.  Propojení ostatních předmětů v jeden předmět, svět v souvislostech, umožňuje žákům pohlížet na svět a lidskou společnost více globálně. Matematické dovednosti si děti osvojují s výukou orientovanou na budování schémat podle prof. Milana Hejného. V českém jazyce uplatňujeme tvůrčí psaní a rozvíjíme  především komunikační dovednosti. Anglický jazyk je více zaměřen na ústní komunikaci. Nelpíme tolik na znalosti gramatiky, protože naším cílem je domluvit se a nebát se jazyk používat.

 

SHROMÁŽDĚNÍ

Minimálně jednou týdně se scházíme na školním shromáždění, kde vytváříme společný prostor pro bezpečné vyjádření svých potřeb, názorů, podnětů ke změnám, nesouhlasů s otázkami týkajícími se školy či vztahů ve škole. Ustanovujeme si zde nová pravidla či nefungující pravidla měníme. Je to i místo, kde řešíme stížnosti a máme právo hlasovat. Každý hlas má stejnou váhu bez ohledu na věk. Odsouhlasili jsme si, že je možné se buď účastnit shromáždění nebo dělat práci pro školu. Témata, která se na daném shromáždění budou probírat, jsou dopředu zapsána na tabuli, aby si každý mohl zvážit, zda se zúčastní či ne. Kdo se však neúčastní, ztrácí své hlasovací právo.  

 

PROJEKTY

Kromě klasických předmětů máme jeden speciální s názvem svět v souvislostech, kde využíváme projektů k rozvíjení klíčových kompetencí. Jejich délka je zpravidla 3 týdny, kdy dochází k jejich zhodnocení a prezentování v kolejích. Projekty nevnímáme pouze z pohledu klasického projektového vyučování, kdy je třeba dojít k nějakému konkrétnímu cíli, něco vytvořit. Někdy je i cesta naším cílem. A tak zkoumáme, bádáme, hrajeme si a experimentujeme, abychom na našem konci došli k další otázce, na kterou neznáme odpověď.

Děti z 2. a 3. třídy mají v nabídce pouze jeden projekt. Starší si pak volí jeden projekt vždy z nabídky tří projektů. Děti ze 3. třídy se mohou účastnit i projektů se staršími dětmi. Děti mají možnost vyhlásit i svoje vlastní téma, na kterém buď pracují samostatně nebo se k němu mohou přihlásit i další zájemci. Projekt pak probíhá pod patronací některého z průvodců.