Jak učíme

Tvoříme inspirativní prostředí, kde jde učení (skoro) samo

Každá ScioŠkola je trochu jiná, byť ve všech vycházíme ze stejných principů a uplatňujeme stejné metody. Základem našeho přístupu je kombinace pestré škály formátů, v nichž se děti učí, důraz na zážitkové vzdělávání a velký podíl dětí na chodu školy.

otazník

Je ScioŠkola pro vás?

I ve školství platí, že každému vyhovuje něco jiného. Každý rodič má jiná očekávání, touhy, ambice. Výběr správné školy může předejít řadě nedorozumění.

Ověřte si, zda si budete rozumět se ScioŠkolou >>>

Poznávání přirozeně napříč předměty

Nekouskujeme poznávání podle předmětů, ale podle toho, jak se věci ve světě dějí. Velká část práce se odehrává v projektech vycházejících z každodenního života, v kterých poznatky přicházejí v souvislostech.

Zaměření na rozvoj sociálních dovedností

Ve ScioŠkole se děti nepotkávají jen se spolužáky ve své třídě, která je sama o sobě multiročníková. Vedle toho máme vyhrazený čas i pro práci ve skupinách, kde se potkávají děti úplně ze všech ročníků. Rozvíjíme tím schopnosti dětí pracovat v týmu a kolektivu a vnímat potřeby druhých. Konkrétně se děti potkávají ve volitelných a žákovských projektech, ve dvojročí v triviu, v hodinách tělocviku a v neposlední řadě v družině a odpoledních kroužcích interních i externích.

O náplni části výuky si rozhodují děti samy

V prostoru lekcí a především v předmětu Svět v souvislostech mají děti možnost podílet se na tvorbě a plánu toho, čím se budou zabývat. Přihlašují se do projektů, jejichž obsah, rozvržení a samotné vypsání ovlivňují. Učí se tak pracovat s vnitřní motivací, plánovat a rozvrhnout si čas, dosahovat cílů. Konkrétní oblast, na kterou se děti zaměří, komunikují děti s průvodcem nebo mentorem a nesou za ně odpovědnost.

Chyba je příležitost, jak se do budoucna poučit

Chybami se člověk učí, říká slavné pořekadlo. Vracíme chybování původní smysl, který překryly pětky a poznámky v žákovské knížce. Vědomě s chybami pracujeme, necháváme děti je udělat, přijít na ně a odnést si z nich cenné zkušenosti.

Průběžná zpětná vazba pro děti i rodiče. Bez srovnávání s ostatními

Pravidelně hodnotíme individuální posun dítěte na setkání průvodce, rodiče a dítěte (tzv. tripartita). Neznámkujeme a hlavně neporovnáváme z vnějšku děti mezi sebou. Respektujeme, že každý má talent na něco jiného. Hledáme společně s dětmi jejich silné stránky a na nich budujeme jejich sebevědomí. Nechceme, aby rozdělování na „dobré matikáře“, „šprty“ nebo „špatné češtináře“ zanechalo na dětské duši trvalé následky. Provádíme reflexe s dětmi, dáváme dítěti okamžitou zpětnou vazbu v lekcích, vedeme k sebereflexi. O důležitých posunech ve vývoji dítěte nebo jeho chování průběžně informujeme rodiče slovně přes elektronický systém. Využíváme prvků formativního hodnocení ve slovním hodnocení na vysvědčení. 

Děti si mohou určit pravidla. A poznávají jejich důsledky.

Ve ScioŠkole jsme všichni na jedné lodi - pravidla fungování tvoříme společně. Děti mají na tvorbě pravidel školy zásadní podíl,  jedině tak je berou za svá. Také mohou prožít důsledky, které s sebou některá rozhodnutí nesou. 

Na místa průvodců vybíráme inspirativní osobnosti

Záleží nám na tom, aby s dětmi pracovali lidé, kteří jim mají co předat. Naplňujeme požadavky na podíl pracovníků s pedagogickým vzděláním, při výběru průvodců je ale naším hlavním kritériem životní zkušenost, schopnost dětem porozumět a být jim inspirativním vzorem. Renomé značky Scio a autorita zakladatele Ondřeje Šteffla nám pomáhají  takové lidi získat do svých řad.

Co dál můžete na
ScioŠkole očekávat

 • MALÉ TŘÍDY Při třiceti dětech ve třídě je velmi obtížné pracovat jinak než frontální výukou. U nás jsou třídy menší, v případě potřeby zvyšujeme počet průvodců ve třídě.
 • MULTIROČNÍKOVÉ skupiny Děti podle potřeby rozdělujeme do víceročníkových skupin, tak aby se starší učili společně s mladšími.
 • RESPEKT K TEMPU A INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM DÍTĚTE V maximální možné míře vytváříme pro každé dítě podmínky, v kterých se bude cítit komfortně.
 • VÝUKA MATEMATIKY PODLE HEJNÉHO METODY Přístup profesora Hejného učí matematiku pro život, ne abstraktní rovnice.
 • ANGLIČTINA OD 1. TŘÍDY Bez angličtiny se v budoucnu neobejdeme. V hodinách angličtiny se u nás mluví převážně anglicky.
 • ŘADA AKTIVIT MIMO ŠKOLU Neustále hledáme příležitosti, jak v rámci různých projektů vystoupit mimo školní zdi.

Co ve ScioŠkole
zaručeně nečekejte

 • ZNÁMKY Hodnotíme slovně a důraz klademe na sebehodnocení.
 • TUNY DOMÁCÍCH ÚKOLŮ Domů si někdy děti nosívají týdenní práci - kterou zvládnou převážně samy - z důvodu procvičení a plánování - od 4. třídy výše a pouze v matematice. Mají prostor si tuto práci udělat už ve škole i s dopomocí průvodce. Děti se speciálními potřebami procvičují někdy doma po dohodě speciálního pedagoga s rodiči.
 • BIFLOVÁNÍ Znalosti se snadno zapomenou. A dneska i najdou na internetu, když ovšem víte jak. Zaměřujeme se proto na to, aby si děti základní věci jako pravopis zvnitřnily a naučily do hloubky. Daní za to je skutečnost, že možná nikdy neuslyší o ruchovcích, a nedostanou tak možnost informace o nich vytěsnit lumírovci.
 • POUZE ZÁBAVU Děti se někdy učí formou hry, ta dává smysl v kontextu aktivit a utužuje skupinu. Zároveň vedeme děti k tomu, aby vykračovaly ze své komfortní zóny učení a poznávaly tak nové věci a trénovaly dovednosti.
 • 45MINUTOVÉ HODINY A ZVONĚNÍ Učíme v blocích, které dávají smysl. Začátek hodiny/lekce vyhlašujeme živou hudbou. Přestávka nebo konec lekce nastává  okamžiku, kdy opadá pozornost a další práce nedává smysl.
 •  ROZDĚLENÍ NA PŘEDMĚTY Samostatně vyčleněné hodiny mají především čeština, matematika a angličtina – u nich to totiž dává smysl. Ostatní obory se různě prolínají celým vzdělávacím procesem, zejména praktickými projekty v rámci předmětu Svět v souvislostech.

ŠKOLNÍ DRUŽINA / KLUB

Školní družina funguje ráno od 7:00 do začátku výuky a následně po obědě až do 17 hodin. Děti si mohou vybírat z nabídky aktivit – kroužků uvnitř i venku. Některé aktivity jsou založeny na pravidelném setkávání (Dračí doupě či kroužek programování/přírodních věd), jiné vznikají spontánně podle momentálního naladění a chuti dětí. Některé kroužky můžou vést i děti. Aktivity nabízejí dětem “klubáci” – lidé se zkušenostmi s prací a vztahy s dětmi různého věku. Samozřejmostí je i klidová zóna pro ty žáky, kteří chtějí odpočívat nebo si číst.

 

PŘEDMĚTY

Z klasických předmětů máme zachovaný český jazyk, matematiku, anglický jazyk a tělocvik.  Propojení ostatních předmětů v jeden předmět, svět v souvislostech, umožňuje žákům pohlížet na svět a lidskou společnost více globálně. Matematické dovednosti si děti osvojují s výukou orientovanou na budování schémat podle prof. Milana Hejného. V českém jazyce uplatňujeme tvůrčí psaní a rozvíjíme především komunikační dovednosti. Anglický jazyk je více zaměřen na ústní komunikaci. Nelpíme tolik na znalosti gramatiky, protože naším cílem je domluvit se a nebát se jazyk používat.

 

SHROMÁŽDĚNÍ

Minimálně jednou týdně se scházíme na školním shromáždění, kde vytváříme společný prostor pro bezpečné vyjádření svých potřeb, názorů, podnětů ke změnám, nesouhlasů s otázkami týkajícími se školy či vztahů ve škole. Ustanovujeme si zde nová pravidla či nefungující pravidla měníme. Je to i místo, kde řešíme stížnosti a máme právo hlasovat. Každý hlas má stejnou váhu bez ohledu na věk. Odsouhlasili jsme si, že je možné se buď účastnit shromáždění nebo dělat práci pro školu. Témata, která se na daném shromáždění budou probírat, jsou dopředu zapsána na tabuli, aby si každý mohl zvážit, zda se zúčastní či ne. Kdo se však neúčastní, ztrácí své hlasovací právo.  

 

PROJEKTY

Kromě klasických předmětů máme jeden speciální s názvem Svět v souvislostech, kde využíváme projektů k rozvíjení klíčových kompetencí. Jejich délka je zpravidla 3 týdny, kdy dochází k jejich zhodnocení a prezentování před ostatními spolužáky. Projekty nevnímáme pouze z pohledu klasického projektového vyučování, kdy je třeba dojít k nějakému konkrétnímu cíli, něco vytvořit. Někdy je i cesta naším cílem. A tak zkoumáme, bádáme, hrajeme si a experimentujeme, abychom na našem konci došli k další otázce, na kterou neznáme odpověď.

Děti z 2. a 3. třídy mají v nabídce pouze jeden projekt. Starší si pak volí jeden projekt vždy z nabídky tří projektů. Děti ze 3. třídy se mohou účastnit i projektů se staršími dětmi. Děti mají možnost vyhlásit i svoje vlastní téma, na kterém buď pracují samostatně nebo se k němu mohou přihlásit i další zájemci. Projekt pak probíhá pod patronací některého z průvodců.

Jsme zapsaní v rejstříku MŠMT

I když se od většiny škol v mnohém lišíme, fungujeme plně v souladu s platnou legislativou. Česká školní inspekce náš přístup opakovaně označila za inspirativní i pro ostatní školy.


 

MŠMT razítko

Nejdůležitější věci děti naučíme

I svoboda v učení má někde hranice. Myslíme na to, že číst, pravopisně správně psát a počítat se děti zkrátka naučit musí. Ve vzdělávacím plánu máme pro tyto případy kontrolní body. Pokud nefunguje vnitřní motivace a děti zaostávají, intenzivně pracujeme na nápravě.

Vytváříme podmínky, aby se děti zvládly připravit na přijímačky na vysněnou školu

Přijímací zkoušky na navazující školy přinášejí stres a
potřebu zvýšené přípravy. Proto na ScioŠkolách vytváříme co nejkomfortnější podmínky, aby je děti úspěšně zvládly. Opíráme se o roky zkušeností společnosti Scio s přípravnými kurzy na přijímačky na SŠ i VŠ. Naše děti se navíc umějí učit a připravovat samy lépe než jejich vrstevníci.