Zápisy do 1. třídy pro rok 2022/2023

 

Pro školní rok 2022/2023 bude do prvního ročníku ScioŠkoly přijato *** dětí.
V současnosti je ScioŠkole doručeno *** podepsaných smluv.

Předběžná přihláška k zápisku, kterou lze vyplnit již nyní.

 

Kritéria přijímání jsou následující:

Povinná (musí splnit každý uchazeč):

Zvýhodňující (rozhodují v případě převisu uchazečů):

 1. Pořadí doručení podepsané smlouvy o vzdělávání ze strany zákonných zástupců od 1. 12.
 2. Mezi smlouvami doručenými do 30. 11. nebo od 1. 12. současně rozhodují následující kritéria v následujícím pořadí:
  1. sourozenci na naší ScioŠkole,
  2. odklad udělený naší ScioŠkolou v loňském roce,
  3. sourozenci na jiné ScioŠkole,
  4. los

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku, kde nám na sebe uvedete kontaktní údaje. My se vám v brzké době ozveme.

Předběžná přihláška 

2. ScioŠkola nanečisto

Poté, co si váš zájem o vzdělávání ve ScioŠkole telefonicky nebo emailem ověříme, vás pozveme na ScioŠkolu nanečisto. Jde o vzdělávací program, v jehož rámci se: 

 • děti zúčastní asi 90minutového programu, kdy se seznámí navzájem, s průvodci i s prostředím školy,
 • oba rodiče zúčastní rozhovoru s vedením školy, během kterého se seznámí s koncepcí ScioŠkoly,

Na ScioŠkole nanečisto bude posouzeno splnění povinných kritérií - budete tak vědět, zdali vaše dítě může být do ScioŠkoly přijato. Účast na ScioŠkole nanečisto je dobrovolná. ScioŠkola nanečisto proběhne dle možností prezenčně nebo online.

 

3. Vyhodnocení souladu zákonných zástupců s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol

Povinným kritériem pro přijetí je soulad zákonných zástupců s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Kritérium bude ověřeno v rámci ScioŠkoly nanečisto, zvlášť domluveného pohovoru nebo v rámci dubnového zápisu.

Předmětem hodnocení bude:

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,
 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

4. Uzavření smlouvy

Jakmile usoudíte, že do ScioŠkoly chcete nastoupit, domluvíte se s námi na podpisu smlouvy o vzdělávání. V té se zavážete, dítě do ScioŠkoly zapsat a zaplatit zálohu ve výši jednoho měsíčního školného. My se zavážeme, dítě do ScioŠkoly přijmout, pokud budou splněna povinná kritéria a dítě se do školy, v případě převisu uchazečů, dostane.

Za okamžik doručení se považuje okamžik dojití podepsané smlouvy z Vaší strany do dispozice ScioŠkoly.

5. Zápis a vyhodnocení zvýhodňujících kritérií

Zápis, tedy formální přihlášení dítěte do ScioŠkoly, se koná v termínech:

 • ***
 • ***

V rámci zápisu můžete osobně doručit závaznou přihlášku ke vzdělávání ve ScioŠkole.  Zároveň se dítě v rámci neformální části zápisu může zúčastnit programu, kde se seznámí školou, průvodci a dalšími zapisovanými dětmi, a kde bude posouzena jejich školní zralost pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky.

Přihlášku můžete nicméně do dne uzavření zápisu doručit i jedním z následujících způsobů:

 • poštou na doručovací adresu ***,
 • datovou schránkou,
 • naskenovanou e-mailem s doručením poštou, osobně či datovou schránkou do 5 dnů.

Po uzavření zápisu, v případě, že bude více zájemců než otevíraných míst, proběhne seřazení uchazečů dle zvýhodňujících kritérií. Těmi jsou:

 1. Pořadí doručení podepsané smlouvy o vzdělávání ze strany zákonných zástupců od 1. 12.
 2. Mezi smlouvami doručenými do 30. 11. nebo od 1. 12. současně rozhodují následující kritéria v následujícím pořadí:
  1. sourozenci na naší ScioŠkole,
  2. odklad udělený naší ScioŠkolou v loňském roce,
  3. sourozenci na jiné ScioŠkole,
  4. los

Pokud jsme již smlouvu o vzdělávání neuzavřeli dříve, uzavřeme ji nyní. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato.

6. Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!

 Další informace k zápisům

     

Rozhodnutí o přijetí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od *** konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle ***) nebo emailem (na adrese ***), doporučujeme tak učinit nejpozději do *** neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o přijetí. Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí ihned po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. K povolení odkladu podejte prosím žádost mezi 1. do 30. dubnem a doložte ji doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tiskopisem žádosti Vás vybavíme při zápise. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Přijetí do přípravné třídy

V příštím školním roce plánujeme otevřít tzv. “přípravnou třídu” pro 15 dětí. Ta je určena dětem, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj pro nástup do školy v dalším roce. V přípravné třídě lze rovněž plnit poslední povinný rok předškolního vzdělávání. K zařazení do přípravné třídy od Vás budeme potřebovat žádost a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Přednost budou mít děti, jímž byl povolen odklad povinné školní docházky. Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. V případě převisu zájemců budeme postupovat podle stejných kritérií, jako při zápisu do 1. třídy.