Zápisy do 1. třídy pro rok 2024/2025

 

Pro školní rok 2024/2025 bude do prvního ročníku ScioŠkoly přijato 12 dětí.

 

Kritéria přijímání jsou následující:

Povinná (musí splnit každý uchazeč):

Zápisy do 1. třídy pro rok 2024/2025


1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku, kde nám na sebe uvedete kontaktní údaje. My se vám v brzké době ozveme.

V jejím rámci se můžete také přihlásit na ScioŠkolu nanečisto, je-li volný termín.

Předběžná přihláška 

2. ScioŠkola nanečisto

Jde o vzdělávací program, jehož cílem je představit hodnoty, zásady a fungování ScioŠkol. V jeho rámci se:

 • děti mohou zúčastnit asi 45 minutového programu, kdy se seznámí s průvodcem a s prostředím školy,
 • oba rodiče zúčastní rozhovoru s vedením školy, během kterého se seznámí s koncepcí ScioŠkoly,

na základě pohovoru bude posouzeno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Účast na ScioŠkole nanečisto je dobrovolná. ScioŠkola nanečisto proběhne dle možností prezenčně nebo online.

 

3. Uzavření smlouvy

Padneme-li si při ScioŠkole nanečisto do oka, uzavřeme smlouvu o vzdělávání.

My se v ní zavážeme dítě přijmout, vy se zavážete přihlásit jej právě do ScioŠkoly.

Od této chvíle máte místo ve ScioŠkole “jisté”.

4. Zápis

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 3. dubna závaznou přihlášku. Na základě vyplněné předběžné přihlášky vám její formulář zašleme předvyplněný e-mailem i s instrukcemi pro její odevzdání. 

Přihlášku lze vyplnit rovněž osobně ve škole a to ve dnech:

 • 2. dubna 2024 od 9:00 do 14:00
 • 3. dubna 2024 od 9:00 do 14:00 

Přihlášku doručte:

 1. osobně, na adresu Horní náměstí 8, 779 00 Olomouc.
 2. poštou, na adresu Scioškola Olomouc - základní škola, s.r.o., Horní náměstí 8, 779 00 Olomouc
 3. datovou schránkou na: u6ekqar
 4. naskenovanou e-mailem s pozdějším doručením poštou nebo osobně, na e-mail olomouc@scioskola.cz

Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

5. Povinné kritérium

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud jste se zúčastnili ScioŠkoly nanečisto, již jsme toto kritérium posoudili.

Pokud ne, pozveme Vás k pohovoru v době zápisu, budete-li po seřazení uchazečů dle pořadí mezi těmi, kteří mohou být vzhledem k počtu otevíraných míst přijati.

Předmětem hodnocení bude:

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol; zároveň jsou si vědomi, že tyto výukové metody nemusí každému dítěti vyhovovat a mohou být pro některé děti nevhodné,
 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Budou-li rodiče pozváni k pohovoru, může se dítě v rámci neformální části zápisu zúčastnit programu, kde se seznámí se školou a průvodci, a kde bude posouzena jeho školní zralost pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky. Nebude-li osobní účast možná, uskuteční se program online. 

6. Zvýhodňující kritéria

Bude-li zájemců více než 15, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 1. Rodiče absolvovali ScioŠkolu nanečisto. 
 2. Dítě docházelo do přípravné třídy při jiné ScioŠkole.
 3. Dítě má sourozence na stejné ScioŠkole.
 4. Dítěti byl rozhodnutím ScioŠkoly udělen odklad školní docházky.
 5. Dítě má sourozence na jiné ScioŠkole nebo sourozence, který je absolventem ScioŠkoly.
 6. Dle losu.

7. Nástup do školy

Pokud vše klapne, 2. září se uvidíme ve ScioŠkole!

 Další informace k zápisům

     

Rozhodnutí o přijetí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 8. 4. 2024, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 733 504 272) nebo e-mailem (na adrese aneta.antlova@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 12. 4. 2024 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o přijetí. Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí ihned po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. K povolení odkladu podejte prosím žádost mezi 1. do 30. dubnem a doložte ji doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tiskopisem žádosti Vás vybavíme při zápise. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Zvýhodňující kritérium sourozence

Sourozencem je pro účely přijímání do ScioŠkoly i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevným příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.